Vedtekter

§ 1 Foreningen

Foreningen HackBergen ble stiftet 22/09.2009 i Bergen. HackBergen er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Bergen og omegn. Foreningens fulle navn er HackBergen.

§ 2 Formål

HackBergens formål er å skape en arena hvor teknologiinteresserte kan møtes for å utveksle kunnskap og ideer, og utvikle nye prosjekter. Vi setter fokus på å skape et møteplass som gir rom til eksperimentering, diskusjon og utvikling av ideer rundt teknologi, kultur og samfunn. Dette inkluderer programvare-, firmware- og maskinvareprosjekter, men begrenser seg til ikke til dette.

Vi vil fremme kreativ håndtering, bruk og forandring av teknologi, hvor teknologi ikke er redusert til elektroniske kretser og programvare, men også andre teknologier i samfunnet. Vi bygger vår samarbeid på følgende kjerneverdier: åpenhet, toleranse ovenfor ulike mennesker og leveformer, likeverd. Vi ønsker velkommen nye medhackere uansett rase, kjønn og legning – og legger tilrette for et ikke-diskriminerende miljø.

HackBergen er basert på et frivillig og ikke-kommersielt grunnlag. Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Organisasjonsstruktur

HackBergen har en åpen, flat, organisasjonsstruktur. De besluttende organene i HackBergen er årsmøtet, og helst ukentlige medlemsmøte. Driftsgruppen får delegert beslutningsmyndighet for den daglige drift av foreningen fra disse.

Protokoller og referat fra møter skal alltid gjøres tilgjengelig for alle medlemmer. Videre retningslinjer for protokollføring og den generelle informasjonsflyten i organisasjonen fastsettes av årsmøtet.

§ 5 Medlemmer

Enhver person som går god for §2 formål, kan bli medlem av HackBergen. Som medlem av HackBergen forplikter man seg til å følge vedtekter, godta og signere medlemsavtale samt å betale kontingent.

Ved bruk av HackBergen sine ressurser går har medlemmer prioritet over ikke-medlemmer. Unntatt fra dette er kurs/workshops der ikke-medlemmer kan delta.

Sanksjonsprosedyrer vedtas av årsmøtet.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Stemmerett og valgbarhet

Ethvert gyldig medlem av foreningen har stemmerett på årsmøte og medlemsmøter, og er valgbar til tillitsverv i foreningen.

§ 8 Godtgjørelse for tillitsverv

Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sine verv.

§ 9 Avstemmingsregler

Avgjørelser i HackBergens besluttende organer fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er fastsatt. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Forhåndsstemmer godtas ikke. Blanke stemmer teller ikke, men skal protokollføres.

Avstemninger foregår ved håndsopprekking. Ved personvalg, eller ved andre ekstraordinære saker, skal det holdes skriftlig votering dersom en eller flere stemmeberettigede krever dette.

Ved likt stemmetall skal det stemmes om igjen. Ved fortsatt stemmelikhet så har forslaget falt.

Ved personvalg kan det kun stemme på kandidater som har samtykket i kandidaturet. Ved likt stemmetall skal det stemmes om igjen. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 10 Årsmøte

Årsmøtet, som avholdes årlig innen utgangen av mai, er HackBergens høyeste besluttende myndighet.

Årsmøtet innkalles av driftsgruppen eller ved vedtak på to påfølgende medlemsmøter med minst en ukes mellomrom. Innkallingen offentliggjøres minst en måned før via HackBergens offisielle informasjonskanaler.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til driftsgruppen innen 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene innen 1 uke før årsmøtet. Saker som har kommet inn etter fristen kan behandles dersom 2/3 av de stemmeberettigede godkjenner dette. Dette gjelder imidlertid ikke forslag om endring av vedtektene.

Årsmøtet er åpent for alle. Alle medlemmer av HackBergen har tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan velge å innvilge tale- eller forslagsrett til øvrige.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet velger en møteleder. Vedkommende behøver ikke være medlem av HackBergen.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: – Behandle HackBergens årsmelding – Behandle HackBergens regnskap i revidert stand – Behandle innkomne forslag – Fastsette kontingent – Vedta HackBergens budsjett – Velge driftsgruppe og revisor – Vedta eventuelle vedtekstendringer

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når driftsgruppen har vedtatt det, eller ved vedtak på to påfølgende medlemsmøter med minst en ukes mellomrom, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Medlemsmøte

Medlemsmøte holdes når driftsgruppen bestemmer det, eller minst en fjerdedel av medlemmene krever det.

Medlemsmøtet er vedtaksdyktig når minimum tre -3- medlemmer er til stede.

§ 14 Driftsgruppe

Foreningen drives av en driftsgruppe på mellom 4 og 7 medlemmer. Driftsgruppen konstituerer seg selv,foruten leder og kasserer velger driftsgruppen selv arbeidsfordeling og ansvarsfelt.

Driftsgruppen skal: – Iverksette vedtak fra årsmøte og medlemsmøter. – Administrere og føre nødvendig kontroll med HackBergens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

§ 15 Revisor

Revisoren kan ikke være et medlem av driftsgruppen. Revisoren trenger ikke være registrert eller statsautorisert så lenge det ikke stilles krav til det ved godkjenning av regnskapet. Oppgaven til revisoren er å kontrollere regnskapet.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av HackBergen kan kun behandles på ordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Dersom oppløsning vedtas, innkalles ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder for å behandle denne saken. Oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av HackBergen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette behandles i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.

I tilfelle oppløsning skal HackBergens midler og eiendeler overføres til en eller flere andre organisasjoner med et tilsvarende formål, jfr. § 2, eller avsettes i et fond som som skal tilfalle liknende formål.